fbpx

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Firma WK Consulting przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które padają odnośnie dotacji 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Czy osoba z pozytywną decyzją o przyznaniu pomocy, może skorzystać z tzw. ulgi na start?

Art. 18 ust. 1 ww. ustawy brzmi, iż: 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.


Oznacza to, że przedsiębiorca spełniający powyższe warunki, nie musi podlegać ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, czyli nie ma obowiązku opłacania składek z tego tytułu. Jednak należy pamiętać, że w tym okresie przedsiębiorca musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy beneficjent poddziałania 6.2 może płacić przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej obniżone składki ZUS?

Przepisy nie regulują kwestii wysokości opłacanych składek ZUS, więc osoba biorąca dotację, jako przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z tzw. „małego ZUS-u, przez 24 miesiące.

Czy aby mogła zostać przyznana pomoc, wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa muszą znajdować się na terenie wiejskim?

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 gospodarstwo musi być położone na terenie miejscowości:
  • gminy wiejskiej,
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
Jednak po nowelizacji przepisu wykonawczego ustalono, że większa część gruntów rolnych (nie wszystkie) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego musi być położona na obszarze gmin wymienionych powyżej.

Czego nie uznaje się za utworzenie nowych miejsc pracy?

Za utworzenie nowych miejsc pracy nie uznaje się zatrudnienia osób:
  • w celu przygotowania zawodowego,
  • wykonujących pracę na podstawie innej umowy niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę,
  • współpracujących,
  • skazanych,
  • stażystów,

Czy wykształcenie średnie jest wystarczające do uzyskania punktów kwalifikacji zawodowych?

Posiadanie wykształcenia średniego jest wystarczające do uzyskania 3 punktów w ramach tego kryterium (poza naborem dla obszaru ASF),

Czy można zawiesić działalność gospodarczą po otrzymaniu pierwszej raty?

Osoba, która otrzymała już pierwszą ratę, zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej przez 5 lat od dnia jej wpłynięcia. Jest to warunek niezbędny do spełnienia, aby otrzymać kolejną. Zawieszenie działalności gospodarczej w ciągu tego okresu, będzie to stanowiło podstawę do zwrotu całej kwoty pomocy.

Jak zdefiniowany jest środek trwały?

Zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy o rachunkowości:

15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt. 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b)  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c)  ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d)  inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16)  środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

Jak długo przed złożeniem wniosku trzeba być ubezpieczonym w KRUS?

Co najmniej 12 miesięcy.

Czy można zmienić biznesplan w trakcie jego realizacji?

Osoba, której została przyznana dotacja może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu, lub wydłużenie okresu jego realizacji. Należy złożyć stosowne dokumenty do dyrektora oddziału regionalnego ARMiR.

Czy po otrzymaniu dotacji, można podjąć pracę u innego pracodawcy?

Zgodnie z § 16 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, można to zrobić.